UdensDuyn

Klachten

Een klacht of suggestie?

Bent u niet tevreden over de dienstverlening van Zorghotel Udens Duyn of BrabantZorg? Of hebt u een klacht of suggestie? Graag vernemen we van u ho​e we u beter van dienst kunnen zijn. Wij stellen het dan ook op prijs dat u uw klacht of punt van aandacht direct kenbaar maakt, zodat wij in de gelegenheid zijn om uw verblijf en herstel vervolgens naar tevredenheid in te (blijven) vullen.

 

Wat is een klacht?
Een klacht is het uiten van ontevredenheid over onze dienstverlening. Het kan te maken hebben met uw dagelijkse verzorging, uw medische behandeling, de maaltijden of de faciliteiten. Maar u kunt ook ontevreden zijn over de wijze waarop er met u wordt omgegaan.

Wie kan een klacht indienen?
Allereerst u zelf. Daarnaast kunt u iemand vragen dit namens u te doen. Als een klacht wordt ingediend door iemand anders, wordt deze alleen in behandeling genomen als u of uw vertegenwoordiger/eerste contactpersoon daar schriftelijk mee instemt. U kunt altijd terecht bij onze centrale receptie om daar uw klacht of aandachtspunt kenbaar te maken. Onze medewerkers zullen uw klacht in eerste instantie zelf proberen te oplossen. Mocht dat niet lukken dan zullen zij uw casus direct voorleggen bij de verantwoordelijke interne functionaris. Dat zou bijvoorbeeld een kwaliteitsverpleegkundige, teammanager, chefkok of de General Manager van het hotel kunnen zijn. Verder is er binnen het hotel een kwaliteitsmedewerker aanwezig die u vanuit signalen graag komt bezoeken voor een persoonlijk gesprek. Vervolgens wordt u in alle gevallen op de hoogte gehouden van de voortgang/terugkoppeling. U kunt hier ook direct uw klacht of punt van aandacht kenbaar maken.

 

Voor klachten en suggesties met betrekking tot de inhoudelijke zorg conformeert het hotel zich aan de klachtenregeling van BrabantZorg:

 

Ik heb een zorginhoudelijke klacht. Wat nu?

Wilt u een klacht indienen maar weet u niet hoe? Of hebt u al een klacht kenbaar gemaakt, maar bent u niet tevreden over de afhandeling ervan? U kunt verschillende stappen zetten. Hieronder staan de mogelijkheden op een rij.

Ga in gesprek met de direct betrokkene(n).
Probeer uw klacht eerst te bespreken met de direct betrokkene(n). Het kan soms gaan om kleine problemen, die zonder veel moeite besproken en opgelost kunnen worden. Onze medewerkers staan open voor een gesprek. Als u niet (meer) in gesprek wilt met de direct betrokkenen kunt u ook een gesprek aanvragen met één van onze overkoepelende kwaliteitsverpleegkundigen. Deze zou ook kunnen aansluiten tijdens een gesprek met de direct betrokkenen.

Bespreek het met “uw vast aanspreekpunt” of manager.
Als u uw klacht niet met de direct betrokkene(n) kunt of wilt bespreken, dan kunt u deze vervolgens voorleggen aan uw vaste aanspreekpunt en/of aan één van onze kwaliteitsverpleegkundigen. Als dit vervolgens niet leidt tot een passende oplossing wordt de teammanager zorg / teammanager behandelcentrum bij uw casus betrokken. Deze zal de situatie met u bespreken en zoeken naar een passende oplossing. Als ook dat niet lukt komt de klachtenfunctionaris van BrabantZorg in beeld.

Neem contact op met de klachtenfunctionaris.
BrabantZorg beschikt over een klachtenfunctionaris. Cliënten die bij ons verblijven om te herstellen/revalideren, kunnen altijd contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Deze kan u helpen met het uiten van een klacht en heeft ook een geheimhoudingsplicht. Naast een goed luisterend oor kan deze ook bemiddelen bij de oplossing van uw klacht. Dit gebeurt altijd in overleg met u.

U kunt deze klachtenfunctionaris ook benaderen als u niet (meer) in gesprek wilt met de direct betrokkenen of managers. De klachtenfunctionaris kan u informeren over een vervolg van de klachtenregeling en u helpen de juiste weg te vinden voor het oplossen van uw klacht. De klachtenfunctionaris kan ook bemiddelen tussen u en BrabantZorg. U kunt daarvoor terecht bij:

Anita Walraven
Geregistreerd klachtenfunctionaris in de gezondheidszorg
Bereikbaar via: klachten@brabantzorg.eu