UdensDuyn

Voorwaarden / Huisregels

Voor de veiligheid van onze gasten en onze medewerkers gelden er een aantal huisregels en algemene voorwaarden tijdens uw bezoek aan zorghotel Udens Duyn.

Bij een bezoek aan ons hotel bezoekt u onze huisregels en voorwaarden.

 

VOORWAARDEN
Wij houden ons aan de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). U kunt deze voorwaarden hier downloaden via de website van Koninklijke Horeca Nederland.

 

ONZE HUISREGELS
Alle aanwijzingen van onze medewerkers die verband houden met de huisregels, dienen te worden opgevolgd.

 

Inchecken

 • Bij het inchecken dient elke gast die in de kamer verblijft zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.
 • Inchecken kan vanaf een leeftijd van 18 jaar. Gasten jonger dan 18 jaar kunnen alleen inchecken onder begeleiding van een ouder of verzorger.

 

Doelbezoek / verblijf

 • Het is verboden om tijdens uw bezoek goederen te verhandelen, te helen of diensten aan te bieden.
 • Het betaalde ontvangen van gasten op de kamer ten behoeve van seksuele activiteiten is verboden.
 • Het is niet toegestaan ​​om verdovende middelen (inclusief lachgas) te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij u te hebben in het hotel. Bij constatering zal politie en justitie worden gekozen.
 • Het bezit van wapens is ten strengste verboden in ons hotel. Bij constatering zal politie en justitie worden gekozen.
 • Het is verboden om overlast te veroorzaken voor een ander bijvoorbeeld door middel van harde muziek, onhebbelijk gedrag van door lawaai van welke aard dan ook.

 

Aansprakelijkheid

 • Het hotel, de directie en/of personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mogelijk belast.
 • Bij het moedwillig beschadigen van onze eigendommen wordt u aansprakelijk gesteld voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.

 

Gevonden voorwerpen / vermissing

 • Gevonden voorwerpen dienen te worden geleverd bij de receptie.
 • In het geval van vermissing, beschadiging of diefstal belemmeren wij u om te melden bij uw verzekering en/of aangifte te doen bij de politie. Indien nodig helpen wij u natuurlijk graag.
 • Het hotel, de directie en/of personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van diefstal van bezittingen.
 • Het is niet toegestaan ​​om eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw.

 

Alcohol- en tabaksverkoop

 • Er wordt geen alcohol of tabak verkocht aan bezoekers jonger dan 18 jaar oud.
 • Bezoekers ouder dan 18, maar 25 jaar of jonger dienen bij het bestellen van alcohol en de verkoop van tabak een geldig legitimatiebewijs te tonen.

 

Roken/rookmelders

 • Het is in het gehele pand verboden te roken, inclusief op uw kamer. Ook in de raamopening mag niet gerookt worden. Roken is alleen toegestaan ​​in de blauw aangegeven zone aan de voorzijde van het pand.
 • Als wij constateren dat er toch gerookt wordt op de kamer, dan brengen wij € 100,00 reinigingskosten in rekening brengen. Ook is het verboden om kaarsen aan te steken. De brandmeldinstallatie wordt bij gebruik van kaarsen (open vuur) direct geactiveerd. Als het brandalarm afgaat door roken of het ontsteken van kaarsen, kunnen we geldelijke boetes en/of voorrijkosten van de brandweer in rekening brengen.
 • Het afdekken, verwijderen van saboteren van rookmelders is tien sterkste verboden in ons hotel. Als wij constateren dat er een rookmelder gemanipuleerd is, kunnen we geldelijke boetes, voorrijkosten, opslagdienst/installateur, en de reparatie en/of vervangingskosten in rekening brengen. Omdat daardoor de veiligheid van al onze gasten en medewerkers in gevaar wordt gebracht bent u bovendien in de toekomst niet meer welkom in ons hotel.

 

Wat te doen bij brand

 • Blijf in elk geval kalm.
 • Meld het merk bij de receptie en/of sla de nabijgelegen brandmelder in.
 • Volg alle aanwijzingen van onze medewerkers op.
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand door de nabijgelegen nooduitgang.
 • Gebruik in geen enkel geval van liften. Deze zullen bij een alarm automatisch naar de begane grond gaan, waarna de deuren zich automatisch openen.

 

Nooduitgangen
Nooduitgangen mogen uitsluitend worden gebruikt in geval van calamiteiten, niet als normale in- en uitgangen. Onze nooddeuren zijn voorzien van een signaleringsalarm.

 

Cameratoezicht
Om de eigendommen van het hotel en van onze gasten te beschermen maken we in sommige algemeen toegankelijke ruimtes (bijvoorbeeld de hotellobby) gebruik van cameratoezicht. Een ieder die zich bevindt in ons hotel, stemt toe met het maken van opnames.

De beelden worden voor korte periode opgeslagen en vervolgens grotendeels, tenzij er sprake is van een incident waarvoor langer bewaren noodzakelijk is. We passen geen gezichtsherkenning van andere methodieken toe waarmee personen op elektronische wijze te herkenbaar zijn. Er worden geen geluidsopnamen gemaakt.

De gegevens die in het kader van deze dienst worden verzameld en gebruikt, zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van zorghotel Udens Duyn en ons beveiligingsbedrijf; indien zij de gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie. Er zijn in principe geen andere partijen die de gegevens ontvangen. Maar het kan voorkomen dat op grond van een wettelijke verplichting of een uitgeschakeld incidenteel de gegevens aan externe partijen ter beschikking moeten worden gesteld.

 

Algemeen
Bij het niet navolgen van deze regels kan besloten worden om politie en justitie in te schakelen en kunt u herhaaldelijk worden om het pand direct te verlaten. We behouden ons te allen tijde het recht voor om uw bezoek per direct te beëindigen, zonder restitutie van het beperkte al betaalde reserveringsbedrag.

In alle gevallen waarin dit reglement niet vervalt, beslist het management van het hotel.

 

Conditions / House rules

For the safety of our guests and our employees, a number of house rules and general terms and conditions apply during your visit to the Udens Duyn care hotel.

When you visit our hotel you accept and respect our house rules and conditions.

 

CONDITIONS

We adhere to the Uniform Conditions for the Hospitality Industry (UVH). You can download these conditions here via the Koninklijke Horeca Nederland website.

 

OUR HOUSE RULES

All instructions from our employees relating to the house rules must be followed.

 

Check-in

 • When checking in, every guest staying in the room must identify themselves with a valid ID.
 • Check-in is possible from the age of 18. Guests under the age of 18 can only check in if accompanied by a parent or guardian.

 

Purpose of visit / stay

 • It is prohibited to trade goods, heal or offer services during your visit.
 • Paid reception of guests to the room for sexual activities is prohibited.
 • It is not permitted to consume, use, trade or have narcotics (including laughing gas) in the hotel. If discovered, the police and the judiciary will be involved.
 • Possession of weapons is strictly prohibited in our hotel. If discovered, the police and the judiciary will be involved.
 • It is prohibited to cause a nuisance to another person, for example by means of loud music, obnoxious behavior or noise of any kind.

 

Liability

 • The hotel, the management and/or persons working for the hotel cannot be held liable for any injury and/or material or immaterial damage that visitors to the location may experience.
 • If you deliberately damage our property, you will be held liable for repair and/or renewal costs.

 

Lost and found / missing

 • Lost and found items must be handed in at reception.
 • In the event of loss, damage or theft, we advise you to report it to your insurance company and/or to report it to the police. We will of course be happy to help you if necessary.
 • The hotel, the management and/or persons working for the hotel cannot be held liable for loss or theft of property.
 • It is not permitted to take hotel property outside the building.

 

Alcohol and tobacco sales

 • No alcohol is served or tobacco sold to visitors under the age of 18.
 • Visitors older than 18, but 25 years or younger must show valid identification when ordering alcohol and selling tobacco.

 

Smoking / smoke detectors

 • Smoking is prohibited in the entire building, including in your room. Smoking is also not allowed in the window opening. Smoking is only permitted in the blue zone at the front of the building.
 • If we discover that there is smoking in the room, we will charge a cleaning fee of € 100.00. It is also forbidden to light candles. The fire alarm system is immediately activated when candles (open fire) are used. If the fire alarm is triggered by smoking or lighting candles, we may charge financial fines and/or call-out costs from the fire brigade.
 • Covering, removing or tampering with smoke detectors is strictly prohibited in our hotel. If we discover that a smoke detector has been manipulated, we can charge monetary fines, call-out costs for the breakdown service/installer, and repair and/or replacement costs. Because this endangers the safety of all our guests and employees, you will no longer be welcome in our hotel in the future.

 

What to do in case of fire

 • In any case, stay calm.
 • Report the fire at reception and/or hit the nearest fire detector.
 • Follow all instructions from our employees.
 • In the event of a general fire alarm, leave the building immediately through the nearest emergency exit.
 • Under no circumstances use the elevators. In the event of an alarm, these will automatically go to the ground floor, after which the doors will open automatically.

 

Emergency exits

Emergency exits may only be used in the event of an emergency, not as normal entrances and exits. Our emergency doors are equipped with a signaling alarm.

 

Camera surveillance

To protect the property of the hotel and our guests, we use camera surveillance in some generally accessible areas (for example the hotel lobby). Everyone in our hotel consents to recording.

The images are stored for a short period and then deleted, unless there is an incident that requires longer storage. We do not use facial recognition or other methods that can be used to identify people electronically. No sound recordings are made.

The data collected and used in the context of this service is only accessible to employees of the Udens Duyn care hotel and our security company; if they need that information in the performance of their duties. In principle, no other parties receive the data. But it may happen that data must occasionally be made available to external parties due to a legal obligation or a dispute.

 

General

If these rules are not followed, it may be decided to involve the police and the judiciary and you may be asked to leave the building immediately. We reserve the right at any time to terminate your visit immediately, without penalty