UdensDuyn

Voorwaarden / Huisregels

Voor de veiligheid van onze gasten en onze medewerkers gelden er een aantal huisregels en algemene voorwaarden tijdens uw bezoek aan zorghotel Udens Duyn.

Bij een bezoek aan ons hotel accepteert en respecteert u onze huisregels en voorwaarden.

VOORWAARDEN
Wij houden ons aan de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). U kunt deze voorwaarden hier downloaden via de website van Koninklijke Horeca Nederland.

ONZE HUISREGELS
Alle aanwijzingen van onze medewerkers die verband houden met de huisregels, dienen te worden opgevolgd.

Inchecken

 • Bij het inchecken dient elke gast die in de kamer verblijft zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.
 • Inchecken kan vanaf een leeftijd van 18 jaar. Gasten jonger dan 18 jaar kunnen alleen inchecken onder begeleiding van een ouder of verzorger.

Doel bezoek / verblijf

 • Het is verboden om tijdens uw bezoek goederen te verhandelen, te helen of diensten aan te bieden.
 • Het betaald ontvangen van gasten op de kamer ten behoeve van seksuele activiteiten is verboden.
 • Het is niet toegestaan om verdovende middelen (inclusief lachgas) te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij u te hebben in het hotel. Bij constatering zullen politie en justitie worden ingeschakeld.
 • Het bezit van wapens is ten strengste verboden in ons hotel. Bij constatering zullen politie en justitie worden ingeschakeld.
 • Het is verboden om overlast te veroorzaken voor een ander bijvoorbeeld door middel van harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.

Aansprakelijkheid

 • Het hotel, de directie en/of personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 • Bij het moedwillig beschadigen van onze eigendommen wordt u aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.

Gevonden voorwerpen / vermissing

 • Gevonden voorwerpen dienen te worden ingeleverd bij de receptie.
 • In geval van vermissing, beschadiging of diefstal adviseren wij u om melding te maken bij je verzekering en/of aangifte te doen bij de politie. Indien nodig helpen wij u natuurlijk graag.
 • Het hotel, de directie en/of personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van bezittingen.
 • Het is niet toegestaan om eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw.

Alcohol- en tabaksverkoop

 • Er wordt geen alcohol geschonken of tabak verkocht aan bezoekers jonger dan 18 jaar oud.
 • Bezoekers ouder dan 18, maar 25 jaar of jonger dienen bij het bestellen van alcohol en de verkoop van tabak een geldig legitimatiebewijs te tonen.

Roken / rookmelders

 • Het is in het gehele pand verboden te roken, inclusief op uw kamer. Ook in de raamopening mag niet gerookt worden. Roken is alleen toegestaan in de blauw aangegeven zone aan de voorzijde van het pand.
 • Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt op de kamer, dan brengen wij € 100,00 reinigingskosten in rekening brengen. Ook is het verboden om kaarsen aan te steken. De brandmeldinstallatie wordt bij gebruik van kaarsen (open vuur) direct geactiveerd. Indien het brandalarm afgaat door roken of het ontsteken van kaarsen, kunnen we geldelijke boetes en/of voorrijkosten van de brandweer in rekening brengen.
 • Het afdekken, verwijderen of saboteren van rookmelders is ten strengste verboden in ons hotel. Indien wij constateren dat er een rookmelder gemanipuleerd is kunnen we geldelijke boetes, voorrijkosten storingsdienst/installateur, en de reparatie en/of vervangingskosten in rekening brengen. Omdat hiermee de veiligheid van al onze gasten en medewerkers in gevaar wordt gebracht bent u daarnaast in de toekomst niet meer welkom in ons hotel.

Wat te doen bij brand

 • Blijf in ieder geval kalm.
 • Meld de brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.
 • Volg alle aanwijzingen van onze medewerkers op.
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand door de dichtstbijzijnde nooduitgang.
 • Gebruik in geen geval de liften. Deze zullen bij een alarm automatisch naar de begane grond gaan, waarna de deuren zich automatisch openen.

Nooduitgangen
Nooduitgangen mogen uitsluitend gebruikt worden in geval van calamiteiten, niet als normale in- en uitgangen. Onze nooddeuren zijn voorzien van een signaleringsalarm.

Cameratoezicht
Om de eigendommen van het hotel en van onze gasten te beschermen maken we in sommige algemeen toegankelijke ruimtes (bijvoorbeeld de hotellobby) gebruik van cameratoezicht. Een ieder die zich bevindt in ons hotel, stemt toe met het maken van opnames.

De beelden worden voor korte periode opgeslagen en vervolgens gewist, tenzij er sprake is van een incident waarvoor langer bewaren noodzakelijk is. We passen geen gezichtsherkenning of andere methodieken toe waarmee personen op elektronische wijze te identificeren zijn. Er worden geen geluidsopnamen gemaakt.

De gegevens die in het kader van deze dienst worden verzameld en gebruikt, zijn slechts toegankelijk voor medewerkers van zorghotel Udens Duyn en ons beveiligingsbedrijf; indien zij die gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie. Er zijn in beginsel geen andere partijen die de gegevens ontvangen. Maar het kan voorkomen dat op grond van een wettelijke verplichting of een geschil incidenteel de gegevens aan externe partijen ter beschikking moeten worden gesteld.

Algemeen

Bij het niet navolgen van deze regels kan besloten worden om politie en justitie in te schakelen en kunt u verzocht worden om het pand direct te verlaten. We behouden ons te allen tijde het recht voor om uw bezoek per direct te beëindigen, zonder restitutie van het eventueel al betaalde reserveringsbedrag.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het management van het hotel.